Το βράδυ της Δευτέρας (28/2) κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την οπαδική βία «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις».

Όπως αναφέρεται προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Α΄

Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη λειτουργία των λεσχών φιλάθλων των αθλητικών σωματείων, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.), με σκοπό την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, στα εξής κατά βάση σημεία:

1α. Αυξάνεται στα δεκαοκτώ (18) έτη από δέκα έξι (16) που ισχύει σήμερα το όριο ηλικίας που πρέπει να έχει συμπληρώσει φυσικό πρόσωπο για να ενταχθεί ως μέλος σε λέσχη φιλάθλων αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.

β. Αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας της λέσχης, για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες και σφραγίζεται το γραφείο και το εντευκτήριο αυτής, με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος μέλους της, για τα αναφερόμενα εγκλήματα. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις που αφορούν ιδίως σε παραβατικότητα από μεγάλο αριθμό μελών ή σε τέλεση κακουργηματικής πράξης, οι σχετικές άδειες ανακαλούνται και δεν επιτρέπεται να εκδοθεί νέα άδεια για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση, στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, να επιβάλει σε αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που προβλέπεται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, για τις λέσχες, τα καταστατικά τους όργανα και τα μέλη τους. Μπορεί επίσης να επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές συνολικά ή κατά ένα μέρος του γηπέδου από μία (1) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές.

2. Αυστηροποιείται το πλαίσιο ποινών ως προς τα κατώτατα όρια αυτών για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, ενώ διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή οι παραβάτες για τα εν λόγω αδικήματα.

3. Διευρύνονται οι περιπτώσεις επιβολής ποινών σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενης ποινής.

4α. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μητρώο με τίτλο «Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων» (εφεξής «Μητρώο»), στο οποίο καταχωρούνται τα μέλη των λεσχών φιλάθλων των αθλητικών σωματείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και των νομίμων παραρτημάτων τους.

β. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι όροι σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή στο μητρώο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης αυτών και κάθε αναγκαίο θέμα.

5. Επιβάλλεται προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) πριν την επιβολή προστίμων σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων.

6. Λύεται άμεσα και αυτοδίκαια η μίσθωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης του ακινήτου, εάν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη σύναψη της μίσθωσης ή την με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου σε αθλητική λέσχη, για τη στέγαση του γραφείου ή του εντευκτηρίου της ίδιας ή του παραρτήματός της, δεν χορηγηθεί στη λέσχη ή στο παράρτημα η προβλεπόμενη άδεια.

7. Αναστέλλεται, για λόγους δημόσιας τάξης, από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και έως την 31η.7.2022, η λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, των παραρτημάτων τους, καθώς και των γραφείων και εντευκτηρίων τους.

Συγκεκριμένα:

α) Τροποποιείται το άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄121) και ορίζεται ότι κάθε ερασιτεχνικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. μπορούν να αναγνωρίσουν έως μία λέσχη φιλάθλων εκάστη, έδρα της λέσχης ορίζεται υποχρεωτικά η έδρα του ερασιτεχνικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε., που έχει συναινέσει για την ίδρυσή της, ενώ τα μέλη της λέσχης πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Επίσης για τη νόμιμη λειτουργία παρατήματος λέσχης απαιτείται πλέον η εγγραφή στο μητρώο της λέσχης τουλάχιστον πενήντα (50) ενηλίκων, μονίμων κατοίκων της περιοχής λειτουργίας του παραρτήματος. Προβλέπονται η αναστολή λειτουργίας της λέσχης ή/και του παραρτήματος, εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον μέλους της για συγκεκριμένα προβλεπόμενα αδικήματα για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες και η σφράγιση των γραφείων και εντευκτηρίων της, ενώ σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις προβλέπεται η ανάκληση της σχετικής άδειας και η δυνατότητα έκδοσης νέας μόνο μετά την πάροδο δύο (2) ετών. Επίσης, σε περίπτωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που προβλέπεται στον ν. 2725/1999 για τις λέσχες, τα καταστατικά τους όργανα και 63 τα μέλη τους, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), διοικητικών προστίμων εις βάρος του σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε., που κατά περίπτωση έχει παράσχει την προβλεπόμενη συναίνεση, ή και ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον πρόκειται περί αθλητικού σωματείου.

β) τροποποιείται το άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 και καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα, για όσους έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα, αυστηροποιείται το πλαίσιο ποινών ως προς τα κατώτατα όρια αυτών για τα αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο, προβλέπεται η υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων είτε σε περίπτωση αναβολής της εκδίκασης, είτε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για τα ίδια αδικήματα απαγορεύεται τόσο η μετατροπή, όσο και η αναστολή εκτέλεσης των ποινών.

γ) τροποποιείται το άρθρο 41Θ του ν. 2725/1999 και προβλέπεται ότι και στις περιπτώσεις παραβίασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενων ποινών εφαρμόζονται οι παρ. 6 και 8 του άρθρου 41ΣΤ, δηλ. η υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων είτε σε περίπτωση αναβολής της εκδίκασης, είτε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ απαγορεύεται τόσο η μετατροπή, όσο και η αναστολή εκτέλεσης των ποινών.

δ) προστίθεται στον ν. 2725/1999 άρθρο 41Ι, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση Ψηφιακού Μητρώου Λεσχών Φιλάθλων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ε) τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 4326/2015 (Α’ 49), ώστε το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να μπορεί να επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο από κατόχους εισιτηρίων «διαρκείας».

στ) τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 4326/2015 και τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις για την εκμίσθωση ακινήτου σε παράρτημα λέσχης, η μη τήρηση των οποίων λύει τη μισθωτική σχέση, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής αυστηρών προστίμων από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στον εκμισθωτή, που παραβιάζει τις σχετικές υποχρεώσεις, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το εάν και κατά πόσον ο συγκεκριμένος χώρος συνδέεται με πράξεις βίας ή άλλες παράνομες πράξεις (προτεινόμενη διάταξη άρθρου 8) και 64

Μέρος ΣΤ΄

Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.2725/1999 σχετικά με τον ερασιτεχνικό – επαγγελματικό αθλητισμό. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

α. Υποχρεούται κάθε αθλητική ομοσπονδία να προσλαμβάνει σύμβουλο αθλητικής ψυχολογίας ως ειδικό συνεργάτη, ο οποίος συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με την αθλητική ομοσπονδία, στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet.

β. Λογίζεται ως αθλητική ομοσπονδία το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ – ΕΛΛΑΣ» και λαμβάνει τακτική επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 50 του ανωτέρω νόμου.

γ. Αίρεται η προϋπόθεση που προβλέπει ότι οι διακρινόμενοι αθλητές πρέπει να είναι ενεργοί αθλητές μέχρι τη στιγμή της άσκησης του δικαιώματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μέρος Θ’

Συμπληρώνεται το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019) περί εγκληματικής οργάνωσης και μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται με κανέναν τρόπο η ποινή, τυχόν δε ασκηθείσα έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ, στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων που τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

πηγή…in.gr