Επιστολή στον Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας Κύριλλο, έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με την οποία του ζητεί να παρέμβει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και να «αντισταθεί στα πολεμικά σχέδια κοσμικών ηγετών». Ο κ.κ. Ιερώνυμος τονίζει ότι «η Εκκλησία της Ελλάδος αισθάνεται έντονον το χρέος να υψώση φωνήν διαμαρτυρίας υπέρ πάντων των, ως μη ώφειλε, θυμάτων του πολέμου και υπέρ πάντων των διωκομένων». Παράλληλα επισημαίνει πως η Εκκλησία της Ελλάδος «θρηνεί για όσους θανατώθηκαν, αλλά και για όσους δοκιμάζονται»

Αναλυτικά η επιστολή:

«Μακαριότατε και Αγιότατε Πατριάρχα Μόσχας και πάσης Ρωσίας, εν Χριστώ τω Θεώ αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητος, κύριε Κύριλλε, την Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Μετά πολλής ανησυχίας και βαρυαλγούσης καρδίας παρακολουθούμεν τας τραγικάς εξελίξεις του πολέμου, όστις διεξάγεται κατ’ αυτάς τας ημέρας εις την χώραν της Ουκρανίας. Αι συνεχείς επιθέσεις και τα αλλεπάλληλα κύματα βομβαρδισμών, αποφάσει και εντολή τής Ρωσικής ηγεσίας, καθιστώσι την ουκρανικήν γην, ήμερα τη ημέρα, «τόπον βασάνου», αφάτου θλίψεως εκ των επισυμβάντων θανάτων και ερειπίων. Δυστυχώς, ουχί μόνον ο λαός διώκεται, αλλά και ζωτικαί υποδομαί, ιστορικά κτήρια, μνημεία πολιτισμού, ακόμη και Ιεροί Ναοί, ως ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ιερός Ναός του Χαρκόβου, καταστρέφονται.

Η Εκκλησία της Ελλάδος αισθάνεται έντονον το χρέος να υψωση φωνήν διαμαρτυρίας υπέρ πάντων των, ως μη ώφειλε, θυμάτων του πολέμου και υπέρ πάντων των διωκομένων. Θρηνεί δι’ όσους εθανατώθησαν, αλλά και δι’ όσους εισέτι δοκιμάζονται και διώκονται εκ της κακότητος, της μισαλλοδοξίας και τής βαρβαρότητος, αίτινες προέρχονται, δυστυχώς, ουχί εξ αλλοπίστων, αλλ’ εξ ομοδόξων Χριστιανών.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, συνδεδεμένη δια μακροχρονίων και ακαταλύτων δεσμών εν Χριστώ αγάπης και φιλίας μετά της εν Ρωσία αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας, απευθύνει θερμοτάτην εκκλησιν προς την Υμετέραν Μακαριότητα και σύμπασαν την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ρωσίας ίνα, επ’ αφορμή και της επικειμένης ενάρξεως της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αντισταθη εις τα πολεμικα σχέδια των κοσμικών ηγετών και εστέ βέβαιος ότι η παρέμβασις της Υμετέρας Μακαριότητος προς τον ανωτέρω σκοπόν θα αποβή καταλυτική. Η εκκλησιαστικέ αύτη παρέμβασις και η έμπρακτος μαρτυρία τής αγάπης, της ειρήνης και της καταλλαγής, παρέχει ελπίδα δια την κατάπαυσιν του πολέμου και την απόσυρσιν των ρωσικών στρατευμάτων εκ της Ουκρανίας.

Επιπροσθέτως, η εν λόγω παρέμβασις εκ μέρους της Υμετέρας Μακαριότητος θα συμβάλη καθοριστικώς και εις την περαιτέρω αύξησιν της δυναμικής των Ορθοδόξων ‘Εκκλησιών εν τω συγχρόνω κόσμω, καθ’ ότι ο πόλεμος μεταξύ ομοδόξων Εθνών απομειοί την φερεγγυότητα ημών ως Χριστιανών, οίτινες, καίτοι έχομεν πρωταρχικόν καθήκον να κηρύσσωμεν την ειρήνην, εν τούτοις δεν την εφαρμόζομεν εν τη πράξει, προξενούντες ποικίλας αρνητικάς συνεπείας αναφορικώς προς το κύρος και την εν γένει παρουσίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διαχριστιανικώς και παγκοσμίως.

Μακαριώτατε,

Έχοντες υπ’ όψιν την βαρύτητα του Κυριακού λόγου «ου πας ο λόγων μοι Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημά του πατρός μου του εν ουρανοις» (Ματθ. 7, 21), κατακλείομεν την παρούσαν, απευθύνοντες διαπυρον παράκλησιν προς Υμας, δια την σταθεραν συστοίχισιν Υμών τε και ημών προς τας εντολάς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δι’ αγάπην, φιλαδελφείαν και εμπρακτον εφαρμογήν της Αποστολικής επισημάνσεως: «υμείς δε εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους» (Α/ Κορ. 12, 27).

Είναι αδήριτος η ανάγκη κατ’ αυτάς τας κρισίμους ώρας να επιβεβαιώσωμεν την αυτοσυνειδησαν ταύτην της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως του ενός και αδιαιρέτου Σώματος του Χριστου, συμβάλλοντες εν τω συνδέσμω της αγάπης εις την επικράτησιν της ειρήνης, ητις εστίν Αυτός ο Χριστός. Τοιουτοτρόπως η Ορθόδοξος Εκκλησία θα αναδειχθή ως ο γνησιώτερος και ισχυρότερος ειρηνοποιός παράγων μεταξύ των δύο λαών, του Ρωσικου και του Ουκρανικού, οίτινες μετέχουσι κοινώ παραδόσεων αιώνων, κυρίως δ’ όμως της Ορθοδόξου Πίστεως της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

Επί δέ τούτοις, και αυθις κατασπαζόμενοι την Υμετέραν πεφιλημένην Μακαριότητα φιλήματι αγίω διατελούμεν»

πηγή…ethnos/news.gr